Když pak uvidíte ‚ohavnost zpustošení‘, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě -- kdo čte, ať rozumí -- (Matouš 24,15)

Když pak uvidíte ‚ohavnost zpustošení‘ (o kteréž povědíno jest skrze Daniele proroka - kral.) postavenou, kde nemá být -- kdo čte, ať rozumí -- tehdy ti, kteří budou v Judsku, ať utíkají do hor. (Marek 13,14)